Liga BetPlay
Su 01:20
Liga BetPlay
Su 03:30
A-League
Su 07:00
Eredivisie
Su 12:15
Các trận đấu sắp diễn ra vào cuối tuần này từ thứ sáu đến chủ nhật.
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Lợi ích từ phân tích chuyên sâu của chúng tôi về việc ai sẽ chiến thắng trong các trận đấu bóng đá ngày mai. Bạn sẽ ngạc nhiên...

  Trò chơi hàng đầu
1 Diêm
Ngày mai 14:15
Su 14:15
1
55.7%
55.7%
X
23.4%
23.4%
2
20.9%
20.9%
1-0
11.3%
btts
51.7%
  Trò chơi hàng đầu có chủ đích
6 Diêm
Ngày mai 12:15
Su 12:15
1
11.8%
11.8%
X
15.5%
15.5%
2
72.8%
72.8%
1-2
9.06%
btts
59.1%
Ngày mai 16:15
Su 16:15
1
78.1%
78.1%
X
13.7%
13.7%
2
8.22%
8.2%
2-0
10.9%
btts
51.3%
Ngày mai 18:00
Su 18:00
1
69.8%
69.8%
X
19.5%
19.5%
2
10.8%
10.8%
2-0
14.3%
btts
41.0%
1
58.3%
58.3%
X
20.1%
20.1%
2
21.6%
21.6%
2-1
9.54%
btts
64.2%
Ngày mai 20:45
Su 20:45
1
1.95
+0.06
1
64.5%
64.5%
X
20.0%
20.0%
2
15.5%
15.5%
2-0
10.8%
btts
52.6%
Ngày mai 21:00
Su 21:00
1
59.6%
59.6%
X
22.6%
22.6%
2
17.8%
17.8%
1-0
12.3%
btts
48.9%
  Các trận đấu phát trực tiếp
150 Diêm
Ngày mai 01:00
Su 01:00
1
53.2%
53.2%
X
23.5%
23.5%
2
23.4%
23.4%
1-1
11.1%
btts
54.9%
Ngày mai 01:20
Su 01:20
1
2.80
+0.14
1
38.3%
38.3%
X
28.7%
28.7%
2
33.0%
33.0%
1-1
13.3%
btts
45.6%
Ngày mai 01:30
Su 01:30
1
51.6%
51.6%
X
23.4%
23.4%
2
25.0%
25.0%
1-1
10.9%
btts
57.0%
Ngày mai 01:30
Su 01:30
1
66.0%
66.0%
X
19.2%
19.2%
2
14.7%
14.7%
2-0
10.7%
btts
53.5%
Ngày mai 01:30
Su 01:30
1
45.5%
45.5%
X
27.1%
27.1%
2
27.4%
27.4%
1-1
12.8%
btts
47.5%
Ngày mai 01:30
Su 01:30
1
45.9%
45.9%
X
26.2%
26.2%
2
27.8%
27.8%
1-1
12.5%
btts
50.4%
Ngày mai 01:30
Su 01:30
2
3.25
+0.19
1
48.5%
48.5%
X
23.4%
23.4%
2
28.1%
28.1%
1-1
10.8%
btts
59.7%
Ngày mai 01:30
Su 01:30
1
1.87
+0.06
1
61.4%
61.4%
X
21.3%
21.3%
2
17.3%
17.3%
1-0
10.8%
btts
52.3%
Ngày mai 01:30
Su 01:30
1
1.70
+0.04
1
60.4%
60.4%
X
21.4%
21.4%
2
18.2%
18.2%
1-0
10.3%
btts
53.7%
Ngày mai 01:30
Su 01:30
1
52.9%
52.9%
X
23.4%
23.4%
2
23.6%
23.6%
1-1
11.1%
btts
55.3%
1
2.15
+0.08
1
42.8%
42.8%
X
27.5%
27.5%
2
29.8%
29.8%
1-1
12.9%
btts
47.8%
Ngày mai 02:00
Su 02:00
2
2.19
+0.08
1
35.4%
35.4%
X
28.1%
28.1%
2
36.5%
36.5%
1-1
13.2%
btts
47.5%
Ngày mai 02:00
Su 02:00
4
Comunicaciones
- : -
1
65.1%
65.1%
X
22.5%
22.5%
2
12.4%
12.4%
1-0
16.6%
btts
37.6%
Ngày mai 02:00
Su 02:00
1
1.48
+0.03
1
66.6%
66.6%
X
19.7%
19.7%
2
13.7%
13.7%
2-0
11.9%
btts
49.1%
Ngày mai 02:30
Su 02:30
1
50.7%
50.7%
X
27.0%
27.0%
2
22.4%
22.4%
1-0
14.6%
btts
43.6%
Ngày mai 02:30
Su 02:30
- : -
1
45.8%
45.8%
X
28.3%
28.3%
2
25.9%
25.9%
1-0
14.3%
btts
43.4%
1
4.20
+0.29
1
34.3%
34.3%
X
25.9%
25.9%
2
39.8%
39.8%
1-1
12.3%
btts
54.4%
Ngày mai 02:30
Su 02:30
1
62.3%
62.3%
X
21.6%
21.6%
2
16.1%
16.1%
1-0
12.1%
btts
48.7%
Ngày mai 02:30
Su 02:30
1
1.92
+0.06
1
61.7%
61.7%
X
22.0%
22.0%
2
16.3%
16.3%
1-0
12.5%
btts
47.9%
Ngày mai 03:05
Su 03:05
1
1.76
+0.05
1
63.2%
63.2%
X
20.9%
20.9%
2
15.9%
15.9%
1-0
11.2%
btts
50.7%
Ngày mai 03:15
Su 03:15
1
75.4%
75.4%
X
16.4%
16.4%
2
8.25%
8.2%
2-0
14.5%
btts
40.9%
1
3.05
+0.17
1
37.6%
37.6%
X
28.7%
28.7%
2
33.7%
33.7%
1-1
13.3%
btts
45.5%
Ngày mai 03:30
Su 03:30
1
34.2%
34.2%
X
26.0%
26.0%
2
39.8%
39.8%
1-1
12.4%
btts
53.8%
Ngày mai 04:00
Su 04:00
1
71.8%
71.8%
X
18.8%
18.8%
2
9.33%
9.3%
2-0
15.2%
btts
38.0%
1
44.3%
44.3%
X
24.8%
24.8%
2
30.9%
30.9%
1-1
11.7%
btts
56.9%
Ngày mai 04:30
Su 04:30
1
57.6%
57.6%
X
21.7%
21.7%
2
20.7%
20.7%
1-1
10.1%
btts
57.0%
Ngày mai 05:10
Su 05:10
1
36.8%
36.8%
X
27.5%
27.5%
2
35.8%
35.8%
1-1
13.0%
btts
49.4%
Ngày mai 07:00
Su 07:00
1
71.3%
71.3%
X
16.5%
16.5%
2
12.2%
12.2%
2-0
9.98%
btts
56.1%
1
38.0%
38.0%
X
28.2%
28.2%
2
33.8%
33.8%
1-1
13.2%
btts
47.0%
Ngày mai 12:15
Su 12:15
1
11.8%
11.8%
X
15.5%
15.5%
2
72.8%
72.8%
1-2
9.06%
btts
59.1%
Ngày mai 12:30
Su 12:30
1
43.2%
43.2%
X
27.3%
27.3%
2
29.4%
29.4%
1-1
12.9%
btts
48.2%
Ngày mai 12:30
Su 12:30
1
33.6%
33.6%
X
25.4%
25.4%
2
41.0%
41.0%
1-1
12.0%
btts
55.8%
Ngày mai 12:30
Su 12:30
1
30.0%
30.0%
X
25.9%
25.9%
2
44.1%
44.1%
1-1
12.3%
btts
52.8%
Ngày mai 12:30
Su 12:30
1
31.1%
31.1%
X
28.4%
28.4%
2
40.5%
40.5%
1-1
13.2%
btts
46.0%
Ngày mai 13:00
Su 13:00
1
2.13
+0.08
1
36.8%
36.8%
X
28.4%
28.4%
2
34.9%
34.9%
1-1
13.2%
btts
46.7%
Ngày mai 13:00
Su 13:00
1
73.3%
73.3%
X
16.5%
16.5%
2
10.1%
10.1%
2-0
12.3%
btts
48.2%
Ngày mai 13:00
Su 13:00
1
34.4%
34.4%
X
25.1%
25.1%
2
40.5%
40.5%
1-1
11.8%
btts
57.0%
Ngày mai 13:00
Su 13:00
1
22.8%
22.8%
X
23.2%
23.2%
2
54.0%
54.0%
1-1
10.9%
btts
55.2%
Ngày mai 13:00
Su 13:00
1
48.7%
48.7%
X
24.1%
24.1%
2
27.2%
27.2%
1-1
11.3%
btts
56.7%
Ngày mai 13:00
Su 13:00
1
5.56%
5.6%
X
10.9%
10.9%
2
83.5%
83.5%
0-3
11.2%
btts
47.4%
Ngày mai 13:30
Su 13:30
2
7.50
+0.72
1
75.9%
75.9%
X
13.9%
13.9%
2
10.2%
10.2%
2-1
8.54%
btts
59.9%
1
1.71
+0.05
1
58.1%
58.1%
X
22.9%
22.9%
2
19.0%
19.0%
1-0
11.8%
btts
50.3%
Ngày mai 14:00
Su 14:00
1
61.7%
61.7%
X
21.7%
21.7%
2
16.6%
16.6%
1-0
11.8%
btts
49.6%
Ngày mai 14:00
Su 14:00
1
38.7%
38.7%
X
26.2%
26.2%
2
35.1%
35.1%
1-1
12.5%
btts
53.4%
Ngày mai 14:00
Su 14:00
1
35.1%
35.1%
X
25.4%
25.4%
2
39.5%
39.5%
1-1
12.0%
btts
56.3%
Ngày mai 14:00
Su 14:00
1
45.7%
45.7%
X
22.1%
22.1%
2
32.2%
32.2%
1-1
9.34%
btts
67.1%
2
3.26
+0.19
1
45.0%
45.0%
X
25.2%
25.2%
2
29.8%
29.8%
1-1
11.9%
btts
55.0%
Ngày mai 14:00
Su 14:00
1
3.74
+0.24
1
34.0%
34.0%
X
31.2%
31.2%
2
34.8%
34.8%
0-0
14.0%
btts
39.2%
Ngày mai 14:15
Su 14:15
1
55.7%
55.7%
X
23.4%
23.4%
2
20.9%
20.9%
1-0
11.3%
btts
51.7%
1
47.8%
47.8%
X
24.9%
24.9%
2
27.3%
27.3%
1-1
11.8%
btts
54.2%
Ngày mai 14:30
Su 14:30
1
22.5%
22.5%
X
21.8%
21.8%
2
55.8%
55.8%
1-1
9.98%
btts
59.5%
Ngày mai 14:30
Su 14:30
1
69.2%
69.2%
X
18.2%
18.2%
2
12.6%
12.6%
2-0
11.5%
btts
51.0%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
1
59.8%
59.8%
X
22.6%
22.6%
2
17.6%
17.6%
1-0
12.4%
btts
48.6%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
1
33.9%
33.9%
X
24.3%
24.3%
2
41.8%
41.8%
1-1
11.2%
btts
59.8%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
- : -
2
2.95
+0.16
1
33.5%
33.5%
X
26.4%
26.4%
2
40.1%
40.1%
1-1
12.6%
btts
52.3%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
1
37.1%
37.1%
X
28.5%
28.5%
2
34.4%
34.4%
1-1
13.3%
btts
46.2%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
1
24.7%
24.7%
X
26.3%
26.3%
2
49.0%
49.0%
0-1
12.9%
btts
47.7%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
1
35.8%
35.8%
X
28.0%
28.0%
2
36.2%
36.2%
1-1
13.2%
btts
47.7%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
- : -
1
37.2%
37.2%
X
26.9%
26.9%
2
35.8%
35.8%
1-1
12.8%
btts
51.2%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
1
41.8%
41.8%
X
24.7%
24.7%
2
33.5%
33.5%
1-1
11.6%
btts
58.2%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
1
2.57
+0.12
1
47.7%
47.7%
X
27.8%
27.8%
2
24.5%
24.5%
1-0
14.4%
btts
43.6%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
1
42.5%
42.5%
X
24.5%
24.5%
2
33.0%
33.0%
1-1
11.4%
btts
58.8%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
1
48.7%
48.7%
X
23.5%
23.5%
2
27.8%
27.8%
1-1
10.9%
btts
59.2%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
1
65.1%
65.1%
X
19.0%
19.0%
2
15.9%
15.9%
2-1
9.81%
btts
57.3%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
1
37.4%
37.4%
X
27.3%
27.3%
2
35.4%
35.4%
1-1
12.9%
btts
50.0%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
1
2.09
+0.08
1
42.7%
42.7%
X
25.9%
25.9%
2
31.5%
31.5%
1-1
12.3%
btts
53.6%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
- : -
1
36.8%
36.8%
X
28.6%
28.6%
2
34.6%
34.6%
1-1
13.3%
btts
46.0%
Ngày mai 15:00
Su 15:00
TP Mazembe
- : -
Young Africans
1
49.1%
49.1%
X
28.7%
28.7%
2
22.2%
22.2%
1-0
16.3%
btts
39.3%
1
58.4%
58.4%
X
21.4%
21.4%
2
20.2%
20.2%
2-1
9.91%
btts
57.6%
Ngày mai 15:30
Su 15:30
1
51.1%
51.1%
X
25.0%
25.0%
2
24.0%
24.0%
1-1
11.9%
btts
50.9%
Ngày mai 15:30
Su 15:30
1
25.7%
25.7%
X
25.9%
25.9%
2
48.4%
48.4%
1-1
12.3%
btts
49.8%
Ngày mai 16:00
Su 16:00
1
22.3%
22.3%
X
22.8%
22.8%
2
54.9%
54.9%
1-1
10.7%
btts
55.7%
Ngày mai 16:00
Su 16:00
1
48.2%
48.2%
X
24.6%
24.6%
2
27.2%
27.2%
1-1
11.6%
btts
55.1%
Ngày mai 16:00
Su 16:00
Åsane
- : -
Bryne
1
48.6%
48.6%
X
21.9%
21.9%
2
29.5%
29.5%
1-1
9.36%
btts
66.2%
Ngày mai 16:00
Su 16:00
- : -
Kristiansund
1
39.8%
39.8%
X
24.6%
24.6%
2
35.6%
35.6%
1-1
11.4%
btts
59.1%
Ngày mai 16:00
Su 16:00
2
4.10
+0.28
1
50.8%
50.8%
X
24.7%
24.7%
2
24.5%
24.5%
1-1
11.7%
btts
52.4%
Ngày mai 16:00
Su 16:00
1
1.68
+0.04
1
59.3%
59.3%
X
21.7%
21.7%
2
19.1%
19.1%
1-1
10.2%
btts
54.5%
Ngày mai 16:00
Su 16:00
1
78.5%
78.5%
X
13.4%
13.4%
2
8.06%
8.1%
2-0
10.8%
btts
51.5%
Ngày mai 16:00
Su 16:00
1
31.4%
31.4%
X
24.9%
24.9%
2
43.6%
43.6%
1-1
11.8%
btts
56.6%
Ngày mai 16:00
Su 16:00
1
28.0%
28.0%
X
27.6%
27.6%
2
44.3%
44.3%
1-1
12.9%
btts
46.6%
Ngày mai 16:15
Su 16:15
1
78.1%
78.1%
X
13.7%
13.7%
2
8.22%
8.2%
2-0
10.9%
btts
51.3%
Ngày mai 16:15
Su 16:15
1
40.6%
40.6%
X
27.3%
27.3%
2
32.1%
32.1%
1-1
12.9%
btts
49.4%
Ngày mai 16:15
Su 16:15
1
42.8%
42.8%
X
28.2%
28.2%
2
29.0%
29.0%
1-0
13.2%
btts
45.4%
Ngày mai 16:30
Su 16:30
1
26.9%
26.9%
X
24.0%
24.0%
2
49.1%
49.1%
1-1
11.3%
btts
56.8%
Ngày mai 16:30
Su 16:30
1
41.2%
41.2%
X
26.8%
26.8%
2
32.0%
32.0%
1-1
12.7%
btts
50.7%
Ngày mai 16:30
Su 16:30
1
67.1%
67.1%
X
18.8%
18.8%
2
14.0%
14.0%
2-0
10.8%
btts
53.1%
Ngày mai 16:45
Su 16:45
1
46.6%
46.6%
X
24.8%
24.8%
2
28.5%
28.5%
1-1
11.8%
btts
55.3%
Ngày mai 17:00
Su 17:00
1
67.1%
67.1%
X
22.3%
22.3%
2
10.6%
10.6%
1-0
18.1%
btts
33.5%
Ngày mai 17:00
Su 17:00
1
54.8%
54.8%
X
26.0%
26.0%
2
19.2%
19.2%
1-0
15.3%
btts
42.3%
Ngày mai 17:00
Su 17:00
1
56.0%
56.0%
X
24.8%
24.8%
2
19.1%
19.1%
1-0
14.1%
btts
45.0%
Ngày mai 17:00
Su 17:00
1
63.7%
63.7%
X
23.1%
23.1%
2
13.2%
13.2%
1-0
16.5%
btts
38.2%
Ngày mai 17:00
Su 17:00
1
63.9%
63.9%
X
23.8%
23.8%
2
12.3%
12.3%
1-0
18.2%
btts
34.5%
1
68.2%
68.2%
X
21.1%
21.1%
2
10.7%
10.7%
1-0
16.5%
btts
36.4%
Ngày mai 17:00
Su 17:00
1
77.7%
77.7%
X
15.7%
15.7%
2
6.58%
6.6%
2-0
16.2%
btts
35.0%
Ngày mai 17:00
Su 17:00
1
70.3%
70.3%
X
20.5%
20.5%
2
9.18%
9.2%
1-0
17.6%
btts
33.2%
Ngày mai 17:00
Su 17:00
1
72.1%
72.1%
X
18.6%
18.6%
2
9.27%
9.3%
2-0
15.2%
btts
38.3%
Ngày mai 17:05
Su 17:05
1
1.62
+0.04
1
61.3%
61.3%
X
20.7%
20.7%
2
18.0%
18.0%
2-1
9.95%
btts
55.9%
Ngày mai 17:30
Su 17:30
1
40.1%
40.1%
X
24.9%
24.9%
2
35.0%
35.0%
1-1
11.6%
btts
58.0%
1
49.0%
49.0%
X
25.6%
25.6%
2
25.4%
25.4%
1-1
12.2%
btts
50.4%
Ngày mai 17:30
Su 17:30
2
4.10
+0.28
1
42.7%
42.7%
X
28.2%
28.2%
2
29.1%
29.1%
1-0
13.1%
btts
45.5%
Ngày mai 17:30
Su 17:30
- : -
1
30.4%
30.4%
X
26.7%
26.7%
2
42.9%
42.9%
1-1
12.7%
btts
50.5%
Ngày mai 17:30
Su 17:30
1
46.0%
46.0%
X
25.5%
25.5%
2
28.4%
28.4%
1-1
12.1%
btts
52.9%
Ngày mai 17:30
Su 17:30
2
4.12
+0.28
1
48.8%
48.8%
X
24.5%
24.5%
2
26.6%
26.6%
1-1
11.6%
btts
54.8%
Ngày mai 18:00
Su 18:00
1
69.8%
69.8%
X
19.5%
19.5%
2
10.8%
10.8%
2-0
14.3%
btts
41.0%
Ngày mai 18:00
Su 18:00
1
1.85
+0.06
1
55.1%
55.1%
X
23.7%
23.7%
2
21.3%
21.3%
1-0
11.4%
btts
51.6%
Ngày mai 18:00
Su 18:00
1
52.3%
52.3%
X
24.2%
24.2%
2
23.5%
23.5%
1-1
11.5%
btts
52.8%
Ngày mai 18:00
Su 18:00
1
3.90
+0.26
1
38.3%
38.3%
X
25.6%
25.6%
2
36.1%
36.1%
1-1
12.1%
btts
55.7%
Ngày mai 18:00
Su 18:00
Diables Noirs
- : -
Motema Pembe
1
52.6%
52.6%
X
25.4%
25.4%
2
22.0%
22.0%
1-0
13.2%
btts
47.3%
Ngày mai 18:00
Su 18:00
ASEC Mimosas
- : -
1
63.9%
63.9%
X
22.3%
22.3%
2
13.8%
13.8%
1-0
14.9%
btts
41.7%
Ngày mai 18:00
Su 18:00
1
1.63
+0.04
1
55.2%
55.2%
X
25.4%
25.4%
2
19.4%
19.4%
1-0
14.6%
btts
43.9%
Ngày mai 18:30
Su 18:30
1
38.9%
38.9%
X
27.2%
27.2%
2
33.9%
33.9%
1-1
12.9%
btts
49.9%
Ngày mai 18:30
Su 18:30
1
31.0%
31.0%
X
24.7%
24.7%
2
44.3%
44.3%
1-1
11.6%
btts
57.2%
Ngày mai 18:30
Su 18:30
1
34.3%
34.3%
X
27.2%
27.2%
2
38.5%
38.5%
1-1
12.9%
btts
50.2%
Ngày mai 18:30
Su 18:30
2
2.48
+0.11
1
35.9%
35.9%
X
29.3%
29.3%
2
34.8%
34.8%
1-1
13.4%
btts
44.2%
Ngày mai 18:30
Su 18:30
1
47.4%
47.4%
X
27.5%
27.5%
2
25.1%
25.1%
1-0
13.9%
btts
44.9%
Ngày mai 19:00
Su 19:00
1
8.40%
8.4%
X
16.6%
16.6%
2
75.0%
75.0%
0-2
14.5%
btts
40.7%
Ngày mai 19:00
Su 19:00
1
44.7%
44.7%
X
23.9%
23.9%
2
31.5%
31.5%
1-1
11.0%
btts
60.3%
Ngày mai 19:00
Su 19:00
1
63.2%
63.2%
X
21.0%
21.0%
2
15.8%
15.8%
1-0
11.4%
btts
50.1%
Ngày mai 19:00
Su 19:00
2
4.00
+0.27
1
34.8%
34.8%
X
27.2%
27.2%
2
38.0%
38.0%
1-1
12.9%
btts
50.2%
1
72.9%
72.9%
X
17.6%
17.6%
2
9.52%
9.5%
2-0
14.1%
btts
42.3%
Ngày mai 19:15
Su 19:15
2
2.85
+0.15
1
48.7%
48.7%
X
24.1%
24.1%
2
27.2%
27.2%
1-1
11.3%
btts
56.8%
Ngày mai 19:30
Su 19:30
1
56.9%
56.9%
X
21.2%
21.2%
2
21.9%
21.9%
2-1
9.78%
btts
60.9%
Ngày mai 20:00
Su 20:00
1
63.2%
63.2%
X
22.1%
22.1%
2
14.6%
14.6%
1-0
14.0%
btts
44.0%
Ngày mai 20:00
Su 20:00
1
34.0%
34.0%
X
25.8%
25.8%
2
40.2%
40.2%
1-1
12.2%
btts
54.6%
1
2.25
+0.09
1
70.4%
70.4%
X
18.0%
18.0%
2
11.6%
11.6%
2-0
12.2%
btts
48.4%
Ngày mai 20:00
Su 20:00
1
42.4%
42.4%
X
28.1%
28.1%
2
29.5%
29.5%
1-1
13.1%
btts
46.1%
1
58.3%
58.3%
X
20.1%
20.1%
2
21.6%
21.6%
2-1
9.54%
btts
64.2%
Ngày mai 20:45
Su 20:45
1
1.95
+0.06
1
64.5%
64.5%
X
20.0%
20.0%
2
15.5%
15.5%
2-0
10.8%
btts
52.6%
Ngày mai 21:00
Su 21:00
1
59.6%
59.6%
X
22.6%
22.6%
2
17.8%
17.8%
1-0
12.3%
btts
48.9%
1
1.36
+0.02
1
77.1%
77.1%
X
14.3%
14.3%
2
8.59%
8.6%
2-0
11.4%
btts
50.2%
1
2.05
+0.07
1
52.6%
52.6%
X
25.5%
25.5%
2
21.9%
21.9%
1-0
13.2%
btts
47.1%
Ngày mai 21:00
Su 21:00
1
38.0%
38.0%
X
28.1%
28.1%
2
33.9%
33.9%
1-1
13.2%
btts
47.4%
Ngày mai 21:00
Su 21:00
1
2.28
+0.09
1
47.9%
47.9%
X
26.9%
26.9%
2
25.2%
25.2%
1-0
13.3%
btts
46.4%
Ngày mai 21:30
Su 21:30
1
85.4%
85.4%
X
10.1%
10.1%
2
4.46%
4.5%
3-0
12.4%
btts
42.3%
Ngày mai 21:30
Su 21:30
1
29.2%
29.2%
X
29.4%
29.4%
2
41.4%
41.4%
0-1
14.0%
btts
42.5%
Ngày mai 22:00
Su 22:00
2
3.60
+0.22
1
42.5%
42.5%
X
26.2%
26.2%
2
31.3%
31.3%
1-1
12.4%
btts
52.5%
Ngày mai 22:00
Su 22:00
Monastir
- : -
Réal Bamako
X
5.65
+0.47
1
47.1%
47.1%
X
31.2%
31.2%
2
21.6%
21.6%
1-0
18.5%
btts
33.6%
Ngày mai 22:00
Su 22:00
ASKO de Kara
- : -
FAR Rabat
1
37.8%
37.8%
X
28.4%
28.4%
2
33.7%
33.7%
1-1
13.3%
btts
46.4%
Ngày mai 22:00
Su 22:00
Pyramids FC
- : -
Future FC
1
47.1%
47.1%
X
25.6%
25.6%
2
27.3%
27.3%
1-1
12.2%
btts
51.8%
Ngày mai 22:00
Su 22:00
- : -
Saint Eloi Lupopo
1
53.5%
53.5%
X
25.7%
25.7%
2
20.7%
20.7%
1-0
14.2%
btts
44.8%
Ngày mai 22:00
Su 22:00
USM Alger
- : -
Al-Akhdar
1
80.4%
80.4%
X
14.4%
14.4%
2
5.22%
5.2%
2-0
17.2%
btts
31.6%
Ngày mai 22:30
Su 22:30
1
64.0%
64.0%
X
21.1%
21.1%
2
14.9%
14.9%
1-0
12.3%
btts
47.8%
1
64.6%
64.6%
X
22.4%
22.4%
2
13.0%
13.0%
1-0
15.9%
btts
39.2%
Ngày mai 23:00
Su 23:00
2
2.48
+0.11
1
28.0%
28.0%
X
29.3%
29.3%
2
42.7%
42.7%
0-1
14.4%
btts
42.1%
Ngày mai 23:30
Su 23:30
2
1.88
+0.06
1
31.1%
31.1%
X
27.2%
27.2%
2
41.7%
41.7%
1-1
12.9%
btts
49.2%
1
3.10
+0.17
1
42.9%
42.9%
X
28.8%
28.8%
2
28.2%
28.2%
1-0
13.9%
btts
43.4%
1
52.3%
52.3%
X
25.7%
25.7%
2
22.0%
22.0%
1-0
13.4%
btts
46.7%
1
1.97
+0.07
1
57.3%
57.3%
X
22.7%
22.7%
2
20.0%
20.0%
1-0
11.0%
btts
52.5%
Mo 01:10
Mo 01:10
16
Unión Magdalena
- : -
1
44.3%
44.3%
X
28.5%
28.5%
2
27.2%
27.2%
1-0
14.0%
btts
43.7%
1
46.9%
46.9%
X
27.3%
27.3%
2
25.7%
25.7%
1-0
13.5%
btts
45.8%

Các dự đoán bóng đá ngày maimai: Cho tất cả các giải đấu và trận đấu.

Lợi ích từ phân tích chuyên sâu của chúng tôi về việc ai sẽ chiến thắng trong các trận đấu bóng đá ngày mai. Bạn sẽ ngạc nhiên...

dự đoán bóng đá ngày mai

Các truy vấn tìm kiếm phổ biến

dự đoán bóng đá ngày mai